Strandskator och fiskmåsar i mångårig god grannsamverkan


Jag bor så till att jag från min balkong har bra uppsikt över vad som händer på det lägre taket på Ahlsells vid Trekantsparken. Det är ett plant tak täckt av smågrus. En låg mur avgränsar taket. Där häckade under åren 2010-12 såväl ett par strand-skator som ett par fiskmåsar. Gruset föreföll väl dem naturligt att häcka på och på taket var de skyddade från eventuella hot på marken. Intill murarna och väggarna var de också relativt väl skyddade från angrepp uppifrån. De här fåglarna utveck-lade tidigt ett slags samverkan, främst när det gällde passning av ungarna. Det här är en något kortad version av min kontinuerliga rapportering unde de här åren.

2010

Strandskatorna

I mitten av april såg jag ofta ett par strandskator antingen på takkanten till Ahlsells eller ätandes nere på gräsmattan som på filmsnutten här.Fr o m den 21 april kunde jag konstatera att en av strandskatorna alltid låg på samma plats på det grustäckta taket intill en prismaformad uppbyggnad där. De hade alltså börjat ruva. Jag hade inte sett några tecken på bobyggnad före. Inte heller efteråt kunde jag se några tecken på att de gjort någonting för att få det varmt och mjukt där. Äggen låg således direkt på grusbädden, dock någorlunda skyddade i vinkeln mellan taket och uppbyggnaden.

Den ene ruvade medan den andra antingen var nere på gräsmattan och åt eller satt på kanten och vaktade mot närgångna måsar och trutar.


Den 18 maj kläcktes två ungar. De började sedan röra sig över ett allt större område på taket - särskilt den delen som låg närmast Trekants-parken - väl övervakade av den ena vuxna strandskatan medan den andra skaffade mat åt dem.


Fiskmåsarna

Även måsar och trutar brukar hålla till på och omkring det taket. Jag undrade hur det skulle gå med strandskatornas häckning. Måsar och framför allt trutar brukar ju gärna försöka komma åt och äta upp andra fåglars ägg.

Den 8 maj upptäckte jag att även ett par fiskmåsar häckade på taket i hörnet mot den bakomliggande huskroppen. När de tillfälligt lämnade ruvandet kunde jag konstatera att de åtminstone hade någon slags bo av löv o dyl. Den 25 maj började åtminstone tre fiskmåsungar att röra sig på den delen av talet.

Grannsamverkan mellan strandskatorna och fiskmåsarna på taket

Båda ungkullarna växte till sig och rörde sig över allt större områden på taket mot slutet av månaden.

Efter en kort skärmmytsling mellan föräldraparen, när fiskmåsungarna kom för långt in på strandskatornas område, utvecklades det konstigt nog en slags grannsämja eller t o m grannsamverkan mellan familjerna.


Ungarna började alltmer gå in på varandras område utan att föräldrarna ingrep. Den 5 juni t ex kunde jag ta bilden t v, där strandskatorna med sina ungar håller till i hörnet med fiskmåsboet medan fiskmåsungarna tar en promenad utefter väggen där. Allt övervakat - och uppenbart godkänt - av en vuxen fiskmås. Det är väl riktig grannsämja.

Den 7 juni såg det ut att ha gått ännu längre. Då hade båda fiskmåsarna gett sig iväg från taket. De tre ungarna promenerade omkring, nu övervakade enbart av de två vuxna strandskatorna. Det hade utvecklats en slags grannsamverkan i barnomsorgen även i fågelvärlden. Var strandskateungarna befann sig kunde jag inte se.

Familjerna lämnar taket

Strandskatornas ungar var flygfärdiga och lämnade taket vid mitten av månaden. Fiskmåsungarna gav sig av kring månadsskiftet juni-juli.

Efter det kunde jag vid något tillfälle se en av strandskatsungarna äta nere på gräsmattan i sällskap med båda föräldrarna. Vad som hände med den andra vet jag inte.

Inte heller med fiskmåsungarna. Jag såg vare sig de eller föräldrarna på gräsmattan eller sjön. Men fiskmåsar rör sig ju över stora områden, så det är ju inget konstigt med det.

2011

April. Strandskator och fiskmåsar häckade även detta år på taket till Ahlsells

Nästa år återvände samma samma strandskator och samma fiskmåsar och slog sig ner på samma platser på taket som föregående år.


Strandskatorna anlände den 14 april. De slog sig genast ner på taket, där de häckade förra året. Den 24 april lade de sig på ägg på samma plats som förra året.

Även fiskmåsarna, som hållit till kring taket lade sig den 28 april på ägg på samma plats som förra året.

Strandskatan nere till vänster och fiskmåsen längre bort till höger

Maj. Både strandskator och fiskmåsar får ungar


Den 17 maj kläcktes två strandskate-ungar. Den ena föreföll lite svagare från början. Den andre däremot var företagsam och gick tidigt på egna upptäcks-färder. Så här såg den ut när den var ute på egen hand två veckor gammal.


Den 28 maj kläcktet två fiskmåsungar. Ett tredje ägg kläcktes aldrig. Ungarna föreföll livaktiga redan från början och sprang omkring på taket, naturligtvis under övervakning av föräldrarna.

Nu litade på varandra från början. Övervakningen riktade sig mer åt andra håll, inte mot grannarna på taket. Ungarna rörde sig redan från början över hela taket utan inbördes revir och utan att någon av föräldraparen ingrep.
.

Juni. Ungarna växer upp och utforskar taket

Den ena strandskateungen dog redan kring månadsskiftet maj-juni, men de övriga ungarna utvecklades väl.


På bilden till vänster från den 6 juni håller strandskate-ungen på med flygövningar medan en vuxen står på muren och visar hur det ska gå till. Det var dock i tidigaste laget nu. Den blev dock flygfärdig senare under månaden.


Den 16 juni upptäckte en av fiskmåsungarna den fiskmås, som legat död på taket sedan april. Den kallade snabbt dit brorsan (eller syrran) för att få hjälp i undersökningen. Samtidigt kom en strandskateunge gåendes förbi och ställde sig att undersöka något annat strax bredvid.
Vad är det där för
konstigt?
Du, kom hit och kolla. Vad tror du det kan vara?

De fortsatte några dagar att hålla till där. Det såg faktiskt ut som om de åt på den.

Juli. Ungarna blir flygfärdiga och lämnar taket


Strandskatorna och fiskmåsarna levde tillsammans på taket till Ahlsells. Bl a hjälpte de till att passa varandras ungar när båda föräldrarna var borta. Den 6 juli släppte båda familjena ner sina ungar på marken i en samordnad aktion. Ungarna höll till på samma område på marken medan en vuxen - ibland en strandskata, ibland en fiskmås - övervakade det hela från taket.


På kvällen återvände de lyckligen till taket. Det här kan du läsa mer om här eller på länken uppe till höger.

Den ena strandskatan var halt

Jag hade tidigare lagt märke till att en av de strandskator, som hållit till på taket till Ahlsells, var halt. Den 3 juli såg jag de båda strandskatorna nere på gräsmattan i parken. På bilden här ser man tydligt det skadade benet. Det hämmade den tydligt när den letade mat. Men den såg i övrigt ut att vara i hyggligt skick. Den andra föreföll dock vara helt frisk när den trippade omkring i sin jakt på föda.

Strax därefter försvann båda familjerna från området.

2012

Fiskmåsar och strandskator återigen på taket till Ahlsells


Liksom de senaste året slog sig fiskmåsar och strandskator ner på taket till Ahlsells. Men det här året kom fiskmåsarna först, redan i början av april. Den 13 april började de bygga på boet och en vecka senare började de ruva på äggen där. Förutom det paret, som med stor sannolikhet var samma som häckade här förra året, höll andra fiskmåsar också till på taket.
En fiskmås i det nybyggda boet

Strandskatorna anlände inte förrän den 28 april, betydligt senare än tidigare år. Förra året hade en av dem ett missbildat ben, men nu såg båda normala ut. Den andre hade alltså bytt partner.

Det såg lite oroligt ut med så många, för denne obekanta, måsar där när de anlände men de kom snart in i sina gamla roller med god grannsämja.

Fiskmåsarna på taket fick en unge medan strandskatorna började ruva


Fiskmåsarna på taket till Ahlsells började ju ruva i sitt vanliga hörn redan i april. Den 27 maj såg jag att de slutat ruva och boet var tomt. Först kring månadsskiftet maj-juni fick jag syn på deras enda unge.

Strandskatorna började inte ruva förrän vid mitten av maj.

Den fredliga samvaro dem emellan fortsatte och ibland såg det ut som om fiskmåsarna övervakade strandskatornas häckning mer än sin egen unge.

Fiskmåsboet i hörnet, till synes utan ungar
Fiskmåsunge i boet
Fortfarande ruvande strandskata

Strandskatorna fick sin unge och livet på taket fortsatte som tidigare år


Den 8 juni kläcktes tre strandskate-ungar. De höll sig till en början helt till någon av föräldrarna. Men det märk-liga var att fiskmåsföräld-rarna föreföll minst lika intresserade av strand-skateungarnas väl och ve som av sin egen unges.

Strandskata på taket med tre ungar

Snart började även strandskatefamiljen röra sig över hela taket och alla ungarna vara mer tillsammans med varandra. Det såg lustigt ut med den lite äldre och betydligt större måsungen tillsammans med de små strandskatorna.
Övervakande strandskata på framkanten av taket
Två strandskateungar vid föräldrarna
Fiskmåsungen och en strandskateunge tillsammans i bortre delen

I slutet av juni var fiskmåsungen flygfärdig och kunde lämna taket. Strandskate-ungarna fick vara kvar åtminstone månaden ut. Jag var sedan bortrest, så jag såg inte när de lämnade taket.

2013
Liksom tidigare år fanns en del fiskmåsar på taket vid månadsskiftet april-maj. Vid några tillfällen såg jag också att en av dem lagt sig i samma hörn där måsarna tidigare haft sitt bo. Men strandskatorna, som brukat vara först, dök inte upp. Efter någon vecka gav måsparet upp och gav sig iväg med de andra måsarna. De ville väl inte häcka här i år när de inte längre hade några barnvakter...
Strandskatan på Takkanten
Strandskatan hittade mask
Ruvande strandskata
Strandskata på vakt mot måsar
En strandskata vaktar ungarna. I bakgrunden ruvande fiskmås
Strandskateungarna matas aven förälder
Fiskmåsen har tillfälligt lämnat boet
Strandskata med två ungar. Där bakom fiskmåsfamiljen
Fiskmås med nästan nykläckta ungar
Barnomsorg i grannsam-
verkan - måsungar t h, över-vakande strandskator t v
De tre fiskmåsungarna var kvar på taket vid månadens slut.
Fiskmåsarna häckar i bortre hörnet
Strandskatorna häckar i framkanten
Ruvande fiskmås och strandskata på taket
Nästan nykläckta fiskmåsungar
Nästan nykläckta fiskmåsungar
Fiskmåsungarna övervakas från "fel" håll...
...liksom strandskateungarna
Strandskateungen efter avslutad flygövning
Strandskateungen promenerade förbi måsungarna vid den döda måsen...
... och började undersöka något annat
En strandskata var barnvakt
Strandskata med skadat ben
Frisk strandskata i Trekantsparken
Fiskmåsarna bygger på sitt bo
Strandskatorna har anlänt till taket på Ahlsells
En av strandskatorna provar ut boplats under den andres överinseende
Ruvande strandskata och fiskmås på taket
Strandskata på taket
Strandskateungar med en förälder av varje sort
Fiskmåsungen ensam vid boet
Strandskata med ungar kring måsboet
Fiskmås- och strandskate-ungarna gjorde sällskap till de andra ungarna
Fiskmåsungen från taket på Ahlsells nere på marken för första gången. Foto: Daniel i Café Solkanten
Fiskmåsarna på taket till Ahlsells har också kommit tillbaka