Ansvarsfördelning
Det är tre förvaltningar/bolag som är ansvariga för Trekanten och dess omgivningar. Dessa tillsammans medverkar till att vi i Trekanten har en av Sveriges bästa och trevligaste badsjöar med ett relativt rikt fågelliv så centralt placerad i storstaden.

Stockholm Vatten
Stockholm Vatten ansvarar för vattenkvalitén i Trekanten.

Vattnet i sjön har ju tidigare varit otjänligt för bad. Förorenat bottensediment ligger fortfarande kvar i sjön. Men så länge det inte rörs upp stör det inte särskilt mycket. Och numera finns det få föroreningskällor nära sjön.

Stockholm vatten har vidtagit - och gör så fortfarande - flera aktiva åtgärder för att rena Trekanten. För att höja vattenkvalitén tillförs sjön rent vatten från vatten-
reservoaren uppe i Nybohov via den konstgjorda bäcken. Det har också funnits en anläggning ute i sjön - som jag kallat Plattformen - för att pumpa upp syrefattigt bottenvatten och få ner mer syre dit. Den togs dock bort våren 2009 såsom obehövlig.

Stockholm Vatten driver också sedan hösten 2008 ett litet reningsverk för dagvatten, som kommer i ledningar från Aspudden och Gröndal. Det är placerat under den nya bron. Klarar reningsverket inta av att ta emot allt dagvatten, t ex efter kraftiga regnväder, samlas
överskottsvattnet i en uppsamlingsbassäng, som ligger innanför bron. Det är därför det finns täta presenningar på insidan av bron. I den bassängen ska överskotts-
vatten stanna till dess reningsverket har kapacitet att rena även det vattnet. Grumligt vatten vid ett sådant tillfälle innanför bron ska därför inte medföra några problem för resten av sjön.

Även om vattnet inte är förorenat kan det hända att det ser skräpigt eller grumligt ut. Det kan bero på att träden runt sjön släpper ner sina frön och pollen. eller att växterna i sjön gör det. Men sådant är helt naturligt och försämrar egentligen inte vattenkvalitén. Tvärtom kan det vara nödvändigt för fiskar och fåglar i och kring sjön.

Miljöförvaltningen
Miljöförvaltningen gör kontinuerliga provtagningar på vattenkvalitén bl a vid stadens alla badanläggningar, däribland Trekantsbadet. Vattenkvalitén är numera god, så god att Trekanten räknas som en av Sveriges bästa badsjöar.

Skulle vattenproverna visa att vattnet vid något tillfälle är hälsovådligt på något sätt har Miljöförvaltningen befogenhet att utfärda badförbud. I så fall ska orsaken till badförbudet tydligt framgå av skyltningen. De gör det dock ytterst sällan. De har aldrig gjort det för Trekantsbadet.

Stadsdelsförvaltningen

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning svarar för skötsel av områdena kring sjön, inklusive bad- och lekplatser. Det innefattar parkarbeten, plantering av rabatter, röjning i naturområden, under-
håll, underhåll av parkmark, städning, vad som får finnas runt sjön o s v. Det är också de, som svarar för snöröjningen och upplogningen av skridskobanan på sjön på vintern.

När det gäller skötsel och underhåll av naturen kring sjön är det ju många intressen som ska tas tillvara. Det ska ju finnas en så säker och trivsam miljö som möjligt för alla dem som rör sig i området. Men samtidigt ska det vara en miljö som bibehåller naturkänslan och där fåglar och andra djur trivs och kan föda upp ungar. Min uppfattning är att detta sköts på ett föredömligt sätt.

Jag själv bor ju så att jag ser vilket arbete de lägger ner på t ex städningen i Trekantsparken. Trots att besökarna främst på fredag- och lördagkvällar lämnar hur mycket skräp som helst utspritt i parken är det nästan alltid välstädat morgonen därpå. Och likadant är det på andra ställen runt sjön.

Vi själva
Men som alltid i sådana här sammanhangär det faktiskt vi själva som har det största ansvaret för att det även i fortsättningen ska vara snyggt och prydligt i vår omgivning. Om var och en av oss låter naturen vara i fred, inte stör andra och tar med oss vårt skräp hem kommer vi att kunna behålla Trekanten och dess omgivningar så som vi vill ha dem.