Vattnet i Trekanten

Vattentillförseln
Det finns inget naturligt vattendrag, som leder vatten till Trekanten. Vattnet kommer därför huvudsakligen från det område, som markerats på den här kartan. Det tillförs sjön på tre sätt.

Ytvatten

Regnvatten från områden med naturmark inom det markerade området rinner ner i sjön som ytvatten, d v s följer markytans naturliga lutning ner mot sjön. En del kommer också ner i sjön genom att först tränga ner som grundvatten och sedan sippra ut i sjön.

Dagvatten

Från de iordninggjorda delarna av det markerade området, d v s från hustak, gator, parker
o dyl, kommer vattnet ner i sjön som dagvatten. Det innebär att det samlas upp i brunnar o dyl och leds ner till dagvattenled-ningar, som i sin tur mynnar ut i sjön.

Det finns fyra sådana dagvattenledningar. De mynnar ut i sjön på de ställen som på kartan markerats med pilar, d v s i Blommensbergsviken, vid Badet, vid Sportfiskarna samt nedanför Doftparken.

Nu finns en ambition att rena allt dagvatten, som leds ut i sjön.

Det som redan genomförts (år 2008) är att det dagvatten, som tidigare rann ut i Blommensbergs-viken och i Badet nu leds till två uppsamlingsbassänger, som ligger innanför den bro, som också ingår i reningsanläggningen. Bassängerna är avskilda från resten av sjön med täta presenningar längs insidan av bron. De är också sinsemellan åtskilda av presenningar längs den läns, som ses mitt på bilden.

i dessa bassänger avsätts en del föroreningar som sediment. Vattnet silas sedan genom reningsfilter innan det kommer ut i resten av sjön.

Det finns ingen tidplan på när och hur man avser att rena dagvattnet från de övriga ledningarna.

Bäcken


Förutom detta "naturliga" vatten som tillförs sjön, har man (år 1982) också skapat en tillförsel av renat vattenlednings-vatten, för att öka vattenomsättningen i den och på så sätt förbättra vattenkvalitén i den.

Vattnet kommer från den vattenreservoar, som finns uppe i Nybohov. Det leds sedan genom en underjordisk ledning ut i den konstgjorda bäck, som vi kan se på Sluttningen. Den mynnar ut i sjön via en liten damm i strandkanten. Huvuddelen av vattnet rinner genom en trumma ner till djupet av sjön för att syresätta bottenvattnet och öka omsättningen av vatten där.

Avvattningen av sjön
ågra naturliga avlopp från sjön. Sjön avvattnas i stället genom ett rör som leder ut sjövattnet från sjön ut till Liljeholmsviken. Röret hämtar sjöns vattnet från någon meters djup utanför den här skylten vid Trekantsstranden mittför restaurangen.

Vattenkvalitén i Trekanten
Stockholm Vatten har också ansvar för att vattnet i Trekanten håller tillräckligt hög kvalitét för att tjäna som badvatten. Det är också önskvärt att vattnet ska vara tillräckligt rent för den fisk, som finns i sjön och som tillsätts för att förbättra fisket. Helst ska sjön också ha ett omväxlande fågel- och växtliv som trevnad för alla dem som vistas kring den. Först då kan det bli den oas för alla, som vi önskar oss.

Stockholm vatten gör därför kontinuerliga provtagningar på sjövattnet, främst med sikte på vattenkvalitén i Badet. Proverna visar att vattnet vid Badet oftast (men inte alltid) är tjänligt för bad.

Även om vattnet inte är förorenat kan det hända att det ser skräpigt eller grumligt ut. Det kan bero på att träden runt sjön släpper ner sina frön och pollen. Eller att växterna i sjön gör det. Men sådant är helt naturligt och försämrar egentligen inte vattenkvalitén. Tvärtom kan det vara nödvändigt för fiskar och fåglar i och kring sjön.

Föroreningsbelastningen på sjön är dock stor. Det finns fler anledningar till det.

Gammalt industriavfall på sjöbottnen

Från slutet av 1800-talet fram till ca 1970 låg ett kombinerat industri- och bostads-
område vid Nynäs. Där låg bl a garverier och färgerier. Mycket föroreningar, främst av tungmetaller men också rena gifter som botulin och arsenik, hamnade då eller dumpades i sjön. De ligger nu kvar i de djupare bottensedimenten och kommer tidvis upp därifrån av olika anledningar.

Sådana här gifterna kan, om de kommer ut i vattnet, vara direkt dödliga för fåglar, fiskar och andra djur i sjön även om det är i så små mängder att de är ofarliga för människan. De kan kanske också anrikas i sjöns växter och på så sätt indirekt skada fågel- eller fiskbeståndet.

Även i övrigt fanns förorenande industrier runt sjön. Nordströms Trä, som är den enda av dem som nu finns kvar, impregnerade fram till 1982 trä här, vilket ledde till att krom och arsenik hamnade i sjön. Den nuvarande verksamheten anses dock inte medföra någon särskild belastning på sjön.

Det har talats om att muddra botten för att bli av med de föroreningarna, men det har ansetts för riskabelt. Det skulle kunna medföra att alltför mycket av förore-ningarna skulle frigöras i sjön under arbetets gång. Då är det bättre att det förblir relativt bundet i bottensedimenten.

Nya föroreningar från trafik och bebyggelse

Numera utgör trafik och bebyggelse i Trekantens närhet de största miljöfarorna i sjön. Trafiken, främst på Essingeleden och Södertäljevägen, ger stora mängder zink, som hamnar i sjön via ytvatten och dagvattenledningar. Även bussterminalen och tunnelbanan alstrar liknande föroreningar. På senare år har man dock gjort insatser för att minska föroreningarna från Essingeleden och bussterminalen. Vägdagvatten från ca 200 meter av Södertäljevägen leds dock orenat ut i dagvat-
tenledningen vid Sportfiskarna.

Det byggs alltmer på många ställen runt sjön. Redan den äldre bebyggelsen i Nybohov och på Liljeholmsberget medförde vid millenieskiftet tillförsel till sjön av stora mängder koppar och zink. Problemen har naturligtvis inte minskat med all ny bebyggelse, som tillkomit sedan dess.

Övergödning av sjön leder bl a till igenväxning och algblomning

Bebyggelsen runt sjön står också för den största delen av fosfor- och kvävebelast-
ning på sjön, som leder till igenväxning av sjön och som orsakat den algblomning vi sett de senaste årens sensomrar.

Igenväxningen medför syrebrist i sjön som kan leda till att fiskar och bottenfauna dör ut. Det har man sett tydliga exempel på de senaste åren. Samtidigt är det den som skapat det jag kallar Sjögräsbältet, som varit en magnet lockat hit och hållit liv i de fåglar vi har i sjön - svanar, sothöns, gräsänder, viggar, kanadagäss m fl.

Under sommaren 2011 har de djupare delarna av sjöns botten behandlats med en aluminiumbaserad kemikalie, som förhoppningsvis långsiktigt ska binda näringen i sedimenten och förhindra utläckage till vattenmassan.

Sjögräsbältet, som de senaste åren tilltagit i omfattning har efter behandlingen enligt sportfiskarna krympt ihop. Bl a detta kan ha medfört att det på sensommaren och hösten 2011 funnits mycket få fåglar såväl där som i sjön i övrigt.

Otillräcklig vattenomsättning på djupet

Eftersom sjön saknar naturliga till- och frånflöden av vatten blir omsättningen av sjöns vatten otillräckligt. Detta medför att vattnet, främst på djupet, riskerar att bli så syrefattigt, att såväl fauna som flora slås ut. Vi kan då få helt döda bottnar.

ör att motverka detta tillsätter alltså Stockholm Vatten rent vatten via bäcken, som förs ned till sjöns djupare delar. Tidigare fanns också en plattform ute i sjön med en syresättningsanläggning för bottenvattnet, men den är nu borttagen. Det här har hittills varit tillräckligt.

ökande igenväxning har dock behovet av konstgjord syresättning ökat. Under sommaren 2011 upplever dock sportfiskarna att framförallt kräftorna försvunnit från sjöns djupare delar.

Fågeldöd och fiskdöd i Trekanten?


Under våren och sommaren 2011 har fåglar dött eller försvunnit från sjön i större utsträcknng än vad jag upplevt tidigare. Redan under april-maj hittade jag vid två olika tillfällen döda vuxna sothöns vid stranden. Andra sothöns försvann oförklarligt medan de byggde på sina bon. Alla sothönsungar, som fötts i sjön i år försvann i unga år, liksom alla gräsandsungar.
Död sothöna vid det gamla Svanboet

Av den svanfamilj, som äntligen bildades i sjön i juni försvann samtliga inom en månad. Honan och en av ungarna har hittats och obducerats. Av den preliminära obduktionsrapporten framgår att de inte hade några yttre skador. Provtagning har gjorts för att se om de dött av infektion eller blivit förgiftade. Vi får hoppas att den slutliga rapporten kan klargöra vad som orsakade dödsfallen.

Jag har även hittat en död fisk i sjön.

Ännu så länge vet vi inte om den här fågel- och fiskdöden i sjön har något samband med sjöns vattenkvalitet eller miljögifter i sjön. Kanske kan den slutliga obduktionsrapporten angående svanarna ge en vägledning om i vilken riktning vi kan finna orsaken.

Källa: Vattenprogram för Stockholm 2000, Faktaunderlag Trekanten

Jag kan i den här sammanställningen ha missat eller missuppfattat situationen på några punkter. Jag hoppas därför att få den här sidan faktagranskad av bl a Stockholm Vatten. Tro alltså inte på allt jag skrivit.