20 januari, Till Vinterviken och Hägerstenshamnen

Nu hade kylan kommit. Nåja, kyla och kyla – det var strax under noll grader. Ett tunt islager hade lagt sig på stora delar av Trekanten. Det fanns dock fortfarande en del öppna vattenytor, såväl i strandkanten som ute på vattnet. Och det var fortfarande ingen snö på marken.

Marianne och jag gick ut vid tolvtiden. Vi följde Trekants-stranden. En flock sjöfågel låg eller stod på isen. Såvitt jag kunde bedöma fanns det såväl gråtrut som fisk- och skrattmås i olika åldrar med i flocken. På bilden ser jag dock bara skratt-måsar. I en av de öppna vat-tenytorna simmade en sothöna. I en liten öppning vid badviken stod svanungen och blev matad. Vi hörde senare att den några timmar senare blivit hämtad i en taxi av kvinnan vi träffade vec-kan före och körd till strömmen, där den sattes ut.

Vi fortsatte bort emot Vinterviken. På berget till höger om gångvägen fotograferade jag tre större hackspettar, som satt i ett träd. Utmed vår promenad fanns också en del småfåglar.

Isen hade inte lagt sig ännu på Mälaren. Däre-mot hade det frusit vackra isformationer på grässtrån och buskar i strandkanten vid Häger-stenshamnen. En stor flock med gräsänder blev matade. Det loc-kade också dit några sjöfåglar och ett vigg-par, som legat i närhe-ten.

Vi fortsatte upp till Örns-berg och tog tunnelba-nan hem.