Jordaniens historia


Jordanien har ett spännande historiskt förflutet. På bergshöjderna öster om Döda Havet har sedan urminnes tider den gamla karavanvägen mellan Egypten och Babylonien, senare Damaskus och Bagdad, gått. På den vägen vandrade judarna under Moses på sin väg mot Det Förlovade Landet på 1200-talet f kr. Här låg då kungarikena Ammon, Edom, Gilead och Moab, som det israeliska kungadömet låg i fejd med i flera hundra år. Från 500-talet och fram mot Kristi födelse dominerades den norra delen av området av Assyrien, Babylonien och Persien.

Under samma tid utvecklade ett arabiskt nomadfolk, Nabatéerna, ett rike i det som nu är södra Jordanien och Israel. Riket dominerade handeln utefter kara-vanvägen. Från 300-talet f kr var Petra dess huvudstad. Bilden visar den s k skattkammaren där.

Vid tiden för Kristi födelse lades området på båda sidor av Jordanfloden under romarna. Nya Testamentets berättelser om Jesus utspelas på båda sidor av floden. Bl a döptes han av Johannes Döparen på den numera jordanska sidan. Hela området kom senare att ingå i det Bysantinska (östromerska) Riket. På 600-talet erövrade araberna områ-det. Senare kom det att erövras av turkarna och ingå i det Ottomanska Riket.

I samband med första världskriget startade det Arabiska upproret mot turkarna, lett av Arabförbundet. Upproret stöddes av engelsmännen. En av de ledande i upproret var en engelsman, som kom att kallas Lawrence av Arabien.Han startade från sitt läger i Wadi Rum bl a erövringen av Aqaba, som kom att bli avgörande i upproret. Men araberna fick inget självständigt enat Arabiskt Rike, som eftersträvats. I stället delades området upp mellan engelsmännen och fransmännen. På 1920-talet fick dock Jordanien en viss självständighet som successivt ökade. 1946 utropades Det Hashimitiska Kungadömet Jordanien.

När Israel utropade sig till en självständig stat 1948 ockuperade Jorda-nien de palestinska områdena på Västban-ken. Bilden visar Jordan-floden idag med Väst-banken t v.

Västbanken erövrades dock av Israel under sjudagarskriget 1967. Jordanien har senare frånsagt sig alla anspråk på området till förmån för den palestinska organisationen PLO. 1994 slöt Jordanien fred med Israel.

Alltsedan Jordanien uppnått sin självständighet har det stöttats och varit såväl politiskt som ekonomiskt beroende av England och senare USA. Det beroendet ledde till politiska motsättningar till kringliggande arabstater. Dessa relationer har dock på senare tid normaliserats.

Jordanien har ett relativt demokratiskt formellt styrelsesätt. Men mycket makt är koncentrerad till kungen personligen. Under kungarna Hussein och Abdullah har landet moderniserats, delvis efter västerländska förebilder. Det har en relativt politisk stabilitet i ett i övrigt mycket oroligt område.

Utsikt från den gamla karavanvägen nära Petra
Amfiteatern i Petra från 100-talet e kr
Johannes Döpares källa, där Jesus döptes
Lawrence av Arabiens läger i Wadi Rum
Den Arabiska Unionens flagga vajar fortfarande över Aqaba