Vulkanutbrottet på Vestmannaeyjar 1973


Den här beskrivnngen av vulkanutbrottet på Vestmannaeyjar 1973 grundar sig i huvudsak på den film om utbrottet, som visades i anslutning till vår busstur på Heimaey samt vad guiden berättade och jag såg på turen.


Vestmannaeyar är uppbyggda av vulkaner. De äldsta öarna steg upp ur havet för ca 30 000 år sedan. Den yngsta, och faktiskt näst största - Surtsey (borterst på bilden) - skapades under en månad år 1963. Det är världens yngsta ö. Den enda bebodda ön, Heimaey själv, skapades för ca 6 000 år sedan.


Utbrottets förlopp
En natt i januari 1973 väcktes invånarna av ett stort eldsken på himlen några hundra meter från bebyggelsen. De förstod genast att det var ett vulkanutbrott på gång. Lava och vulkanaska strömmade ut från ett hål vid foten av öns gamla vulkankägla Helgafjell.

Lavan och askan i sig innebar till att börja inte något direkt hot mot bebyggelsen. Den spred sig ganska långsamt och inte i den riktningen. Men man var rädd för giftiga gaser, som ofta sprids i samband med vulkanutbrott. Det var sådana gaser, som dödade människorna i Pompeii vid Vesuvius berömda utbrott år 79 e kr. Trots att det var storm på havet evakuerades därför alla invånarna - 6 000 personer - så snabbt som möjligt med de fiskebåtar, som låg i hamnen.

Samtidigt påbörjades räddningsarbetet av byggnader och egendom. Det var många inblandade i det, främst civilförsvar och räddningstjänst. Även öbor och andra frivilliga var med liksom såväl isländsk som amerikansk militär. Även många vetenskapsmän kopplades in för att ge råd om vad som måste göras.

Till att börja med gällde det att rädda viktiga allmänna föremål och dokument. Det gällde också att ha brandberedskap att snabbt släcka de husbränder som uppstod av att glödande lavabollar kastas ut ur vulkanen och träffar husen. Samtidigt täckte man för fönstren för att hindra att askan kom in. Man skottade också bort aska från taken, så att dessa inte skulle störta in.


Så småningom närmade sig lavaströmmarna bebyggelsen och hamnen. Tänk er att den här lavan, glödande, sakta rinner ner mot ham-
nen och bebyggelsen.

På förslag av en isländsk vetenskapsman började man då försöka hejda framfarten genom att spruta miljontals ton havsvatten på lavan. På så sätt skulle lavan kylas ner och stelna snabbare. Det verkade fungera någorlunda.

Efter hand började man hitta katter och rävar, som dött av giftiga gaser. Även människor, som deltog i brandbekämpningen, började känna av gaserna. Trots att man i större utsträckning började arbeta med skyddsmasker dog en av brandmännen. Det var det enda dödsoffret under hela vulkanutbrottet.

Utbrottet blev långvarigt. Utrustningen slets ut. En hel del av den, t ex slangar, blev också förstörda av kontakten med den heta lavan. Den kom allt närmare såväl hamnen som bebyggelsen. Kapaciteten på avkylningen var inte tillräcklig för att klara båda. Man tvingades välja att rädda ett av dem. Man valde då hamnen, med motiveringen att byn ändå skulle dö utan hamn. All kapacitet flyttades dit.


Detta medförde att lavan snabbt började välla in över bebyggel-
sen. På några dygn förstördes och täcktes en mängd hus av lavan. Askan täckte stora delar av den återstående bebyggel-
sen.

Islands egen kapacitet på vattenbegjutning var dock fortfarande för liten för att kunna rädda hamnen. Man begärde då – efter en politisk uppgörelse – hjälp från den amerikanska militärbasen, som hade bättre utrustning för det. Först då hejdades lavamassorna från att tränga fram och helt täppa till inloppet till hamnen. Om det berodde på den ökade avkylningskapaciteten eller på att utbrottet höll på att avstanna av sig själv råder det delade meningar om. Men vulkanutbrottet ebbade så småningom ut. I juni, efter fem månader, ansågs faran vara över. Man kunde få en överblick av konsekvenserna.

Utbrottets konsekvenser
Det här vykortet från idag kan ge en viss överblick över vulkanutbrottet och dess verkningar.

Vulkankäglan i bildens underkant bildades under utbrottet. Den fanns inte alls tidigare.

I det gråa området mitt på bilden täcktes flera hundra hus av lava. I det grästäckta området närmast vuilkankäglan finns ytterligare hus, begravda under ett mycket tjockt asklager.

Askan täckte också stora delar av den bebyggelse man ser på bilden. Även om mycket förstördes av askregnet har man senare kunnat gräva ut och fraktat undan askan, så att husen på bilden har kunnat restaureras eller byggas upp på nytt. Kvarvarande aska har så långt möjligt täckts med gräsmattor för att hindra askan från att flyga omkring. Det är sådana gräsmattor som ligger mellan kratern och bebyggelsen på vykortet.

För dem, som inte kunnat återuppbygga sina hus på de gamla tomterna uppfördes ny bebyggelse längre bort från vulkanutbrottet på mark, som ansågs säkrare. Den bebyggelsen ligger till vänster om den här bilden. Bebyggelsen och befolkningen har på så sätt kunnat återfå sin gamla storlek. Det har dock medfört stora kostnader för såväl den drabbade befolkningen som för den Isländska staten. En del av dessa täcktes genom insamlingar och stöd från andra länder. Resten måste lånas upp på olika sätt.

Men utbrottet medförde ändå en del positivt för befolkningen. Hamnens inlopp räddades så att fisket och hamnverksamheten snabbt kunde återupptas i samma skala som tidigare. Hamninloppet blev t o m betydligt bättre skyddat av de nya lavabergen.

Ön fick en ny turistattraktion. Till de tidigare – den vilda och vackra naturen och fågelklipporna – lockar den nya vulkanen Eldfjell i sig många turister, som t ex oss.

Genom utgrävningar av ett begravt kvarter försöker man skapa en ny turistattraktion - ett "Nordens Pompeii".

Öns yta utökades med två kvadratkilometer. Det röda området på nedersta bilden till höger täcktes vid utbrottet av lava. Området till höger om linjen på det området var havsbotten före utbrottet.